Vedtægter for foreningen Ellehammerobservatoriet

§ 1 Navn og hjemsted
Stk. 1: Foreningens navn er Ellehammerobservatoriet, og den er stiftet 10. oktober 2022.
Stk. 2: Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune.
§ 2 Formål
Stk. 1:Foreningen har til formål at udbrede kendskab til at observere stjerner og andre himmellegemer ved brug af stjernekikkerter som foreningen har adgang til, og
udbrede oplevelserne ved disse observationer og på den måde styrke kendskab til den naturvidenskabelige metode.
Stk. 2: Foreningen har også til formål at styrke medlemmernes undren, nysgerrighed,udsyn og indblik i naturens verden ved at medlemmerne opnår og vedligeholder observationskapacitet og gennemfører observationer, observationsprojekter og
observationsprogrammer af forskellige varigheder.

Stk. 3: Foreningen aktiviteter skal så vidt muligt sikre en åbenhed overfor mange aldre og faglige forudsætninger

§ 3 Foreningens opbygning
Stk. 1: Foreningen er én samlet juridisk enhed. Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen, og generalforsamlingen har den højeste myndighed.
Stk.2: Foreningen gennemfører aktiviteter der efterlever foreningens formål som beskrevet i §2.
Stk.3: Foreningen skal søge at tilknytte en rådgivningsgruppe som består af naturvidenskabeligt uddannede forskere og undervisere knyttet til lokale
grunduddannelser, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Rådgivningsgruppens opgave er at vurdere bestyrelsens forslag til årsplan og årsberetning. Vurderingen fremlægges sammen med årsplan og årsberetning på de ordinære generalforsamlinger.
§ 4 Medlemsforhold
Stk. 1: Som aktivt medlem kan optages enhver, der tilslutter sig foreningens formål og betaler kontingent for en periode på mindst tre måneder.
Stk. 2: Bestyrelsen kan udpege æresmedlemmer med taleret på generalforsamlingen.

Stk. 3: Ethvert aktivt medlem har ret til at deltage i foreningens aktiviteter og tilbud samt til demokratisk medindflydelse på foreningens forhold efter disse vedtægter. 2 af 6
Stk. 4: Ethvert aktivt medlem har adgang til at gennemføre kvalificerende aktiviteter der giver kompetence til at anvende foreningens faciliteter samt faciliteter stillet til rådighed for foreningen. Bestyrelsen kan inddrage denne kompetence, såfremt der foreligger en særlig begrundelse herfor. En inddragelse af kompetencen kan kræves indbragt for generalforsamlingen af den, der har fået inddraget sin kompetence.
Anmodning herom skal fremsættes inden fire uger efter, at inddragelsen er meddelt. Anmodningen behandles på førstkommende generalforsamling.

Stk. 5: Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og øvrige bestemmelser.

Stk. 6: Anmodning om medlemskab behandles af bestyrelsen, og medlemskabet gælder fra, at bestyrelsen har oprettet det. Bestyrelsen kan kun afslå medlemskab, såfremt der foreligger en særlig begrundelse herfor. Afslag på medlemskab, dog ikke som følge af venteliste, kan kræves indbragt for generalforsamlingen af den, der har fået afslag. Anmodning herom skal fremsættes inden fire uger efter, at afslaget er
meddelt. Anmodningen behandles på førstkommende generalforsamling.

Stk. 7: Udmeldelse sker skriftligt ved meddelelse til bestyrelsen. Udmeldelse kan ske med én måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. Alle økonomiske mellemværender opgøres og betales ved udmeldelse.

§ 5 Kontingent
Stk. 1: Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Bestyrelsen udarbejder forslag til kontingent. Der kan fastsættes forskellige aktivitetskontingenter for konkrete grupper af medlemmer, herunder aldersbestemt kontingent for aktive. Endvidere kan bestyrelsen fritage et medlem for kontingentbetaling, såfremt særlige forhold taler for det. Stk. 2: Bestyrelsen opkræver kontingent og fastlægger betalingsterminer og
opkrævningsform.
Stk. 3: Såfremt et medlem ikke betaler kontingent rettidigt, og ikke har betalt efter at være blevet rykket, slettes den pågældende som medlem. Sådant ophør af medlemskabet kan ikke kræves indbragt for generalforsamlingen.

§ 6 Udelukkelse og eksklusion
Stk. 1: Et medlem kan udelukkes midlertidigt for en periode op til seks måneder eller kan ekskluderes, såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller hvis vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. Eksklusion indebærer, at medlemskabet ophører.
Stk. 2: I sager om midlertidig udelukkelse og eksklusion har medlemmet krav på atblive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har 3 af 6 medlemmet desuden krav på, at bestyrelsens afgørelse prøves på førstkommende generalforsamling, og sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. Såfremt den ekskluderede ønsker at bruge denne mulighed, skal anmodning herom fremsættes til bestyrelsen inden fire uger efter, at eksklusionen er meddelt. Bestyrelsens afgørelse om eksklusion gælder, selvom den er krævet indbragt for
generalforsamlingen, medmindre bestyrelsen bestemmer andet.
Stk. 3: Generalforsamlingen kan godkende bestyrelsens beslutning om eksklusion med samme majoritet som ved ændring af vedtægterne. Se §14 stk. 1.
Stk. 4: Såfremt et ekskluderet medlem senere anmoder om optagelse i foreningen, afgør bestyrelsen spørgsmålet.

§ 7 Ordinær generalforsamling
Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.
Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af september måned.

Stk. 3: Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst tre ugers varsel ved meddelelse på foreningens digitale platforme (som minimum enten hjemmeside eller facebooklignende platform) og e-mail til alle medlemmer med kendt e-mail adresse. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted og foreløbig dagsorden, samt oplysning om, at forslag fra medlemmer skal være fremme hos bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen kan selv fremsætte forslag. Bestyrelsen udarbejder forslag til kontingent og budget. Bestyrelsen udarbejder forslag til årsplan for det kommende år, og årsberetning for det forgangne år. Endelig dagsorden udsendes senest to uger før generalforsamlingen på samme måde som indkaldelsen, og den endelige dagsorden skal indeholde oplysning om de forslag, som skal behandles, de valg, der skal foretages, og regnskab og andre bilag til dagsordenen skal medfølge.
Stk. 4: Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt personer bestyrelsen har inviteret. Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem af foreningen i mindst to måneder og ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Børn og unge kan, fra de er fyldt 15 år, selv udøve medlemsrettighederne, herunder stemme på generalforsamlingen.
Stemmeretten for medlemmer under 15 år udøves af en forælder.
Stk. 5: En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.
Stk. 6: Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen. Dirigenten afgør spørgsmål om afstemninger. Dirigenten kan bestemme skriftlig afstemning. 4 af 6
Stk. 7: Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Til vedtægtsændringer og beslutning om opløsning kræves dog kvalificeret flertal, jf. §§ 16 og 17. Ved personvalg er den valgt, der opnår flest stemmer.
Stk. 8: Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 15 år. Flertallet i bestyrelsen skal dog udgøres af personer, der er fyldt 18 år. Valgbar som revisor er ethvert medlem, der er fyldt 18 år.
Stk. 9: Dirigenten afgør spørgsmål om afstemninger. Dirigenten kan bestemme skriftlig afstemning.
Stk. 10: Bestyrelsen sørger for, at der tages referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 8 Dagsorden for ordinær generalforsamling
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning
3) Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år
4) Aflæggelse og godkendelse af forslag til kontingent og budget for det kommende år
5) Fremlæggelse og drøftelse af bestyrelsens forslag til årsplan for det kommende år
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg til bestyrelsen
a) Valg af formand (i lige år)
b) Valg af bestyrelsesmedlemmer [(3 i lige år, 4 i ulige år)]
c) Valg af en suppleant
8) Valg af en revisor
9) Valg af medlemmer til rådgivningsgruppen på baggrund af indstilling fra bestyrelsen og medlemmer i øvrigt
10) Eventuelt
1
§ 9 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter krav herom med angivelse af det emne, som kræves behandlet.
Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at kravet er modtaget. Indkaldelse skal ske med mindst to ugers varsel. Reglerne om indkaldelsesmåde og generalforsamlingens gennemførelse gælder i øvrigt på samme måde som for ordinær generalforsamling. 5 af 6

§ 10 Bestyrelsen
Stk. 1: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse.
Stk. 2: Bestyrelsen består af otte medlemmer, en formand og syv yderligere medlemmer. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv med bl.a. næstformand og kasserer, og foretager fornøden fordeling af opgaverne. Alle valg sker på ordinær generalforsamling for to år.
Stk. 3: Generalforsamlingen vælger for et år ad gangen en suppleant. Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår i utide, indtræder suppleanten i bestyrelsen. Såfremt formanden afgår i utide indtræder næstformanden som formand. Såfremt formand og næstformand afgår i utide indkaldes til ny generalforsamling indenfor to uger. Bestyrelsen fungerer alene som forretningsbestyrelse frem til denne ekstraordinære
generalforsamling.
Stk. 4: Bestyrelsen kan selv fastsætte en forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fem medlemmer er til stede. Der udarbejdes referat af bestyrelsens møder.
Stk. 5: Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Bestyrelsen kan beslutte at afprøve aktiviteter.

§ 11 Regnskab og revision
Stk. 1: Foreningens regnskabsår er fra 1. juli til 30. juni.
Stk. 2: Bestyrelsen udarbejder årsregnskab. Regnskabet skal indeholde resultatopgørelse over driften samt status. Dette regnskab revideres og skal
godkendes af generalforsamlingen.
Stk. 3: Regnskabet revideres af to af generalforsamlingen valgte revisorer. På hver ordinær generalforsamling vælges én revisor for to år.
Stk. 4: Revisorerne skal hvert år gennemgå årsregnskabet og påse, at det er regnskabsmæssigt korrekt, og at indtægter og udgifter er udtryk for rimelige dispositioner. Revisorerne skal forsyne årsregnskabet med en påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at påse bogføring og foreningens beholdninger.

§ 12 Tegningsret og hæftelse
Stk. 1: Foreningen tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan foretage alle dispositioner, dog skal køb, salg og pantsætning af fast ejendom godkendes af generalforsamlingen ligesom låneoptagelse på mere end 50.000 kr. skal godkendes af generalforsamlingen.

6 af 6
Stk. 2: Bestyrelsen kan meddele et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af foreningen.
Stk. 3: Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Bestyrelsesmedlemmer hæfter heller ikke for disse forpligtelser.

§ 13 Vedtægtsændringer
Stk. 1: Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.
Stk. 2: Vedtagelse af fusion med en anden forening afgøres efter reglerne om vedtægtsændringer.

§ 14 Opløsning
Stk. 1: Beslutning om foreningens opløsning kræver vedtagelse på to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger. Der skal mindst være seks uger mellem de to generalforsamlinger. Til vedtagelse af opløsning kræves, at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for beslutningen på begge generalforsamlinger.
Stk. 2: På den afsluttende generalforsamling skal træffes beslutning om, hvilke almennyttige formål foreningens formue skal anvendes til. Ingen medlemmer kan få andel i formuen.
Stk. 3: Til at forestå opløsningen af foreningen vælger den afsluttende generalforsamling to personer til at gennemføre alle nødvendige dispositioner.